Overig werk

2022 – Blog over psalm 71a
Bij het verschijnen  van ‘Psalmen anders’ schreef ik voor ‘De maand van de bijbel’ een blog over psalm 71.  Een bede en lofzang, zoals in veel andere psalmen, maar met specifieke verwijzingen naar de kindertijd en de ouderdom. De dichter verbindt de geslachten, er vormt zich een rij van gelovigen door de tijd. Lees deze blog hier.
…..Rimpelvel en kinderhand, allemaal in één verband.
…..Traag als stroop of watervlug, huppelbenen, stijve rug,
…..kind of kraai, het maakt niet uit, babyface of rare snuit,
…..gladgeschoren, grijs van baard, jonge gast of ouwe taart,
…..rap of slang, antieke taal, allemaal in één verhaal.

2022 – Psalmen anders
Veel plezier heb ik beleefd aan het werken aan ‘Psalmen anders’:  een bundel met nieuwe psalmen aanvullend bij het “Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk”. Ik was lid van de redactie en schreef ook nieuwe teksten voor deze uitgave. Van meet af aan was duidelijk dat er nog wat gebeuren moest aan de psalmen. Voor een revisie van de berijming van alle honderdvijftig psalmen was
de periode waarin het Liedboek tot stand kwam echter te kort voor het ontwikkelen van een substantieel aantal geheel nieuwe psalmen. Dat laatste gebeurde de afgelopen jaren alsnog en het resultaat van dit werk verscheen dit jaar onder de titel ‘Psalmen anders’: heerlijk werk om te doen, prachtige teksten en mooie muziek.

Psalm 19b – ‘Moge de woorden van mijn mond’
“Mogen de woorden van mijn mond
en gedachten van mijn hart
U verheugen, U tot vreugde zijn,
Ene, mijn rots, mijn verlosser.”
(T: Margryt Poortstra. M: Willeke Smits.)

2021 – Het vrije lied
In de afgelopen jaren heb ik meegedaan aan de jaarlijkse wedstrijden van de Remonstrantse kerk  voor tekstdichters om met teksten te komen voor kerkelijk gebruik.  In de editie 2019 was de opdracht nog heel ruim, in de volgende edities werden er concretere opdrachten gegeven. Van de twintig beste teksten werden er per jaar tien door vakmusici op muziek gezet en gepubliceerd in een jaarlijkse boekje. Soms won ik een prijs, soms niet, maar wel werd er elk jaar een tekst van mij op muziek gezet.

2019 – ‘Hertslach’
In een volle Annakerk in Winsum werd vanmiddag de liedbundel ‘Hertslach’ gepresenteerd: 170 nieuwe eigentijdse Friese liederen voor de liturgie, waarvan 25 teksten van mij. De bundel is het afscheidscadeau van het Kwartettekoar aan hun 80-jarige dirigent Hindrik van der Meer. Hindrik neemt een speciale plaats in de muziekcultuur van Friesland: musicus, componist, inspirator. Dit hele jaar is hij met het koor bezig aan een afscheidstournee door de provincie. Namens de redactie van de bundel mocht ik Hindrik (die op de mulo mijn leraar was) nog even toespreken.

Uit ‘Hertslach’
“Hieltyd âlde wurden om wer troch te jaan,
al mar nije minsken om it wurd te dwaan.
Dûnsje mei de wurden, sjong se no mar bliid.
Kom mar yn ‘e rige, rige troch de tiid.”
(T: Margryt Poortstra. M: Hindrik van der Meer) 

2018 – Nieuwe iconen voor oude kerken
In 7 oude kerkjes in 7 kleine dorpjes onder Leeuwarden hingen 7 nieuwe iconen van de kunstschilder Giovanni Dalessi. Bij elke icoon was een gedicht gemaakt over de patroonheilige waarnaar de kerk is genoemd en die op de icoon staat afgebeeld. Twee daarvan waren van mijn hand. Deze zomerexpositie vond plaats van zaterdag 7 juli tot en met zaterdag 8 september 2018. Een mooie fiets- en autoroute leidde door het Friese platteland langs deze kerkjes en dorpjes. Hiermee zijn de kerken van Deinum, Boksum, Blessum, Leons, Baard, Easterlittens en Winsum elk de trotse bezitter geworden van een monumentaal schilderij van één van de beste Nederlandse figuratieve schilders van dit moment.

2017 – BALKSTER BANIEREN.
Balk in de ban van poëzie. In de laatste maanden van het jaar  hingen er in het dorp 16 banieren met Friese gedichten. De banieren waren  bevestigd aan lantaarnpalen. Mooi initiatief!
Mijn tekst:
“Leafde / sa’t wy fjochtsje / om elkoar te winnen / sa’t wy ynbrekke by de oar / om ús slach te slaan / salve smarre / op de seare plakken / in needferbân oanlizze / spalkje, slikje / biddelje om treast / sa’t wij frede meitsje.” (uit ‘Ferrifeljend gles’)

2015 – ‘Zangen van zoeken en zien’
Wat een prachtige dag in oktober 2015 was dat in Groningen: de feestelijke presentatie van de oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’. Er werkten 12 koren mee aan deze middag en er werd in een nonstop-programma volop gezongen uit deze nieuwe bundel. Er waren meer dan 1.000 belangstellenden, de grote Martinikerk was bijna te klein. Een feest van herkenning, het was geweldig!Het is dan ook een prachtig boek. Niet alleen omdat er 46 liederen van mij in zijn opgenomen, maar vooral omdat dit een goede aanvulling is op het Nieuwe Liedboek voor de Kerken, waarin de ontwikkeling van de laatste 2 decennia vrijwel ontbreken.
Uitgave: Uitgeverij Kok – Utrecht

2015 – Fries Liedboek
Twee jaar na het verschijnen van de Nederlandstalige editie van het nieuwe ‘Liedboek voor de kerken’ hebben we met 15 dichters de klus geklaard en alle circa 1.100 teksten vertaald in het Fries. Daarvan nam ik er 76 voor mijn rekening. We waren er al mee begonnen voor de definitieve selectie van de Nederlandstalige editie vast stond. Op zaterdag 18 april vond in een overvolle Grote Kerk in Leeuwarden de feestelijke presentatie plaats van het ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke’. 

Uitgave: BV Liedboek – Zoetermeer.

Mijn vertaling van ‘Kom Schepper, Geest’ van Sieds Prins:


2015 – Bernard Smilde-prijs
In maart 2015 ontving ik voor de tweede keer de Bernard Smilde prijs. Ditmaal voor het beste nieuwe Friestalige Paaslied. Van de 19 inzendingen sprong volgens de jury deze tekst eruit “omreden fan ynhâld, taal en bylden, sterk metrum en ritme. De dichter hat dy befrijende gedachte fan Peaske foarmjûn yn goed rinnende taal – sûnder wryt of slyt – en mei in fleurige toan. It boadskip is yn dit liet net in boadskip fan lang ferlyn, mar in oprop dy’t hieltyd wer yngrypt yn ús deistich bestean. Dit liet kloppet teologysk, it is kompakt en kompleet. In ynspirearjend liet!”
Uitgave: www.kruspunt.frl

2013 – Bernard Smilde-prijs
Voor het lied ‘Fan himelheech waait fjoer en wyn’ kreeg ik de Bernard Smilde prijs voor het beste Friestalige pinksterlied. De organisatie schreef de prijsvraag uit omdat er volgens haar ,,te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne”. De tekst verwoordt ,,op byldzjende wize it pinksterferhaal fan Hanlingen 2, mei de bekinde bylden fan de wyn dy’t waait en it fjoer dat baarnt”, aldus de jury. Jan  de Jong schreef er muziek bij.
Uitgave: www.kruspunt.frl

2008 – Twee 2e prijzen Oecumenisch Liedfestival
Bij de tweede editie van het Oecumenisch Liedfestival viel ik opnieuw in de prijzen, nu met 2 tweede plaatsen. Collega-dichter Eppie Dam won de eerste prijs en componist Jan de Jong hoorde ook bij de winnaars. Daarmee werd dit festival in Utrecht een bijna geheel Friese aangelegenheid.

2007 – Eerste prijs Oecumenisch Liedfestival
Voor het lied ‘Welkom‘ kreeg ik in 2008 de eerste prijs op het Oecumenisch Liedfestival.   Een jury bestaande uit ondermeer IKON – redacteur Kees Schuurman, professor Pieter Oussoren en neerlandica Petra Barnard beoordeelden de teksten en de composities. Huub Oosterhuis kreeg de tweede prijs. Tom Löwenthal zette de woorden op muziek en ‘Welkom’ is een inmiddels veel gezongen openingslied bij vieringen.

Uitgave:  www.nieuwliedfonds.nl

Met dank aan het Ecclesiakoor uit De Bilt / Bilthoven voor de video.

2006 – ‘Tuskentiden’ – een aanvullend liedboek
In 2006 verscheen ‘Tuskentiden’, de Friese vertaling van ‘Tussentijds’, een aanvulling op het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973. Van de 249 liederen uit deze bundel heb ik er 47 vertaald voor deze Friese uitgave.
” Een achttal Friese dichters werkte aan deze vertaling mee. De teksten zijn met grote zorg vertaald en laten prachtige staaltjes zien van de rijke Friese taal.”
Uitgave: Kok, Kampen
Mijn vertaling van Hanna Lams ‘De tafel van samen’:

2006 – CD ‘Kostbare Bronnen’ – nieuwe liturgische liederen
Nieuwe liederen, geïnspireerd op vrouwen uit de bijbel, waarvan 4 van mij (op muziek gezet door Teresa Takken en Tom Löwenthal). Het Nieuw Liedfonds wil met deze cd de namen van de bijbelse vrouwen weer naar boven halen, doen oplichten en glanzen. Ze willen nieuwsgierig maken naar hun – soms tragische, maar vaak ook hoopvolle – levensverhalen. Het zijn niet alleen liederen voor koren en cantorijen, een aantal zijn prima eenstemmig mee te zingen in een viering. 
Uitgave: www.nieuwliedfonds.nl